કોણ મર્દ કોણ નામર્દ…?

   દોસ્તો, પાવરફુલ પતિની સમાજમાન્ય વ્યાખ્યા કઈ? કોઈ માણસ છપ્પન ઈંચની છાતી ધરાવતો હોય, આંખના ખૂણા લાલ રહેતા હોય, મૂછના આંકડા રાણા પ્રતાપની મૂછો જેવાં હોય, અને ગમે તે કારણે પત્નીને ઝૂડી કાઢતો હોય… એવા માણસને સમાજ મર્દ (અર્થાત્ પાવરફુલ પતિ) કહે છે. બીજી તરફ કોઈ સાચુકલો મર્દ માણસ અગર તેની બીમાર પત્નીના પગ દબાવતાં પકડાય અથવા કોઈ બાબતમાં પોતાની ભૂલ સમજાતા નમ્રતાપૂર્વક પત્નીની માફી માંગતો હોય તો તેને સમાજ બાયલો કહે છે. મર્દ નામર્દ અંગેની સમાજ રચિત વ્યાખ્યા જોતાં પ્રશ્ર થાય છે એવા સમાજને મર્દ કહેવો કે નામર્દ? પણ સદીઓથી સમાજની “ખાપ પંચાયત”માં એવા જૂઠાં જજમેન્ટોથી  ન્યાય તોળાતો આવ્યો છે. ન્યાય કરનારાઓની સમાજમાન્ય ફૂટપટ્ટીમાં હંમેશાં બે ત્રણ આંકડા ઓછા હોય છે, એથી સૌને બે ત્રણ ઈંચની ખોટ જાય છે! દોસ્તો, સમાજના કહેવાતા હરિશચંદ્રોની ફૂટપટ્ટીમાં પણ અમે માત્ર દશ ઈંચ સુધીના જ આંકડા જોયા છે. બોલો, શું કરીશું…? એ માટે છે કોઈ ગ્રાહકસુરક્ષા સંઘ?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s