તો તે ખંધુ મૌન ગણાય

    આ ગરીબ દેશની હાલત રોડ પર અકસ્માતમાં ઘવાઈને પડેલા માણસ જેવી છે. એ માણસને કોઈ પાણી આપે ત્યારે તે એવું વિચારવા રોકાતો નથી કે પાણી શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ…? અને આપનારો હિન્દુ છે કે મુસ્લિમ…? અજપર્યંત એકવાર પણ એવું બન્યું નથી કે અકસ્માતમા ઘવાયેલા માણસને લોહીના બાટલા ચઢાવતી નર્સને તેણે પૂછ્યું હોય કે આ લોહી હિન્દુનું છે કે મુસ્લિમનું? સત્ય એ છે કે હીન્દુઓ કે મુસ્લિમોની માન્યતા કે ધર્મ અલગ હોઈ શકે પણ તેમની જરૂરિયાતો કે જિંદગીના સત્યો જુદાં હોતાં નથી. ભૂખ્યાને રોટલીની અને માંદાને દવાની જરૂર હોય છે. (હીન્દુઓના ઈંજેક્શનો જુદાં અને મુસ્લિમોના ઈંજેક્શનો જુદાં એવું હોતું નથી) રેશનાલિઝમના બધાં નીતિ–નિયમો કે સિદ્ધાંતોને કોરાણે મૂકીને અમે સ્વ. શ્રી સત્યસાંઈ બાબાને માનથી જોઈએ છીએ. અંધશ્રદ્ધાળુમાં ખપી જવાની પૂરી તૈયારી સાથે અમે માનીએ છીએ કે હર હાલમાં સત્યના તટસ્થ લેખાજોખા કરવાનું જ વધુ યોગ્ય લેખાય. હા, એ સાચું કે દૂધમાં પડેલી માખીને નજર અંદાજ ન કરી શકાય પણ દૂધના તેજાના વિશે મૌન રહીએ તો તે ખંધુ મૌન ગણાય. સારુ, સાચું અને સર્વજન માટે કલ્યાણકારી હોય એવું વર્તન દુષ્ટો પણ આચરે તો તેને દીર્ઘ માનવહીતમાં આવકારવી એ કદાચ સાચું રેશનાલિઝમ છે. એ કારણે ખુદ રેશનાલિસ્ટોએ જાહેર કરવું જોઈએ કે એની વિરુદ્ધની વાત રેશનાલિસ્ટો પણ આચરતા જોવા મળે તો તેઓ માનવતાના દુશ્મનો છે. “સત્ય” એ રેશનાલિઝમનો આત્મા છે. અથી આસ્તિકોનું સત્ય જુદું અને નાસ્તિકોનું જૂદું એવું હોતું નથી.  dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s