વોટ દ્વારા પ્રવેશેલા આતંકવાદી

      દેશમાં બોટ દ્વારા પ્રવેશેલા આતંકવાદીઓ કરતાં વોટ દ્વારા પ્રવેશેલા આતંકવાદીઓ વધુ ખતરનાક સિદ્ધ થયા છે. પાકિસ્તાનના આતંકવાદીઓને આપણા જવાનોની રાયફલનો ભય લાગે છે. આપણા નેતાઓને એવો કોઈ ભય લાગતો નથી. બલકે કરુણતા એ છે દેશની સુરક્ષા માટે મૂકાયેલા એ સૈનિકોએ ઘરઆંગણેના આતંકવાદીઓની રક્ષા કરવી પડતી હોય છે; અને તે સુરક્ષાનો ખર્ચ આપણે ભોગવીએ છીએ. મામલો કંઈક એવો છે કે માનો સિંહના કોહી ગયેલા દાંત કાઢી નાખી તેને નવા દાંત નાંખી આપવાનો જે કાંઈ ખર્ચ થાય તે બધો ખર્ચ હરણો પાસેથી વસુલ કરવામાં આવે છે…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s