સાંસદોનું બ્લડગ્રૂપ કયું…

      આંગળીના વેઢે ગણાય એવા થોડા રાજનેતાઓને બાદ કરતાં સઘળા સાંસદોનું બ્લડગ્રૂપ‘M’ નેગેટીવ છે. (M=Money) દરેકની કફનીના ખિસા નાના મોટા હશે પણ એ ખિસામાંથી રૂપિયા કાઢીને જમીન પર ફેંકશો તો દરેક રૂપિયા પર પ્રજાના લોહીની છાંટ જોવા મળશે. તમામ સાંસદોમાં અંદરોઅંદર ભારે મતભેદ હોય છે પણ લોકોનું લોહી ચૂસવાની બાબતે તેઓમાં નમૂનેદાર એકતા હોય છે. આપણા સઘળા સાંસદોના લોહીવરણા પાપ બીનસાંપ્રદાયિક છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s