ઈશ્વરનો અસલી રાજીપો…

      એક માણસ બીજાના દુ:ખનો થોડો ભાર ઉપાડી લે તો ઈશ્વરનો વર્કલોડ ઓછો થઈ શકે. માણસ કેવળ ઈશ્વરને ભજતા રહેવાને બદલે કોક દુખિયાને મદદરૂપ થાય, કોક ભૂખિયાને રોટી આપે, કોક પીડિતાના આંસુ લૂછે… તો તે ઈશ્વરમાં માને કે ન માને માનવજાતને થોડી રાહત જરૂર થશે. શ્રદ્ધામાં સમજણ ભળે તો મંદિરો દ્વારા માનવસેવાના ઉપયોગી કામો થઈ શકે. ઈશ્વર જ્યાં હોય ત્યાં તેને માનવીના એવા અભિગમથી જરૂર આનંદ થશે. (એ આનંદ એવો હશે, માનો પાંચ દીકરાનો બાપ તેના બધાં દીકરાને સંપીને રહેતા જોઈને જે આનંદ અનુભવે…) એક વાત યાદ ન રાખો તો ય સાચી છે. પ્રભુભક્તિ કરતાં માનવતા અને સૌજન્યતા મહાન છે. એમાં ઈશ્વરનો અસલી રાજીપો છૂપાયેલો છે. બસ માણસ એ સમજે એટલી વાર છે. પછી મોદીજીની મદદ વિના પણ ‘અચ્છે દિન’ જરૂર આવશે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.co

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s