ગાંધીજીને હિંસાવાદી ન ગણાવી શકાય

      જીવન હંમેશા વ્યાખ્યાઓ કે નિયમોને આધારે જીવી જવાતું નથી. સંજોગોની શૂન્ય ચોકડીમાં માણસ જોતજોતામાં હારી જાય છે. સત્યની જ જીત થાય છે. એ વાત સંસારની અદાલતમાં જેટલીવાર સાચી પડી છે તેનાથી અધિકવાર જૂઠી સાબિત થઈ છે. દરેક સત્ય વાત હંમેશાં શક્ય હોતી નથી. ખૂન કરવું પાપ છે એમ માનતો માણસ સંજોગવસાત્ ખૂન કરી બેસે છે. ચોરી ન કરવી જોઈએ એમ માનતા ગાંધીજીએ પણ ચોરી કરી હતી. (માંસાહારનું બીલ ચૂકવવા એમણે ઘરમાંથી સોનાનું કડું ચોરેલું) કોઈને માત્ર તેના એકાદ ગુણ કે અવગુણ વડે મૂલવીને તેના શિરે કાયમી સિક્કો ન ઠોકી દેવાય. ગાંધીજી ચૂસ્ત અહિંસાવાદી હતા પણ એમના આશ્રમમાં અસાધ્ય રોગથી પીડાતા વાછરડાને એમણે ઝેરનું ઈંજેક્શન આપી પીડામુક્ત કર્યો હતો. એવી એકાદ ઘટના પરથી ગાંધીજીને હિંસાવાદી ન ગણાવી શકાય.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s