ઓર્ડર… ઓર્ડર…! ના ડર… ના ડર…!

      ન્યાયની દેવી ( ગૉડેસ ઓફ જસ્ટીસ) ન્યાયનું ત્રજવું હાથમાં લઈને ઊભી છે. પરંતુ  એની બન્ને આંખો પર પટ્ટી બાંધેલી છે. એથી વકીલો, સાક્ષીઓ અને ગુનેગરો વચ્ચે અસત્યના પાશવી પેંતરાઓ રચાતાં રહે છે. સમાજના એ સહિયારા ષડયંત્રથી ન્યાયદેવી અંત સુધી બેખબર રહી જાય છે. સત્યનો શિરચ્છેદ અને જૂઠાનો જયજયકાર થાય છે. એ કારણે લોકો કૉર્ટમાં જતા ડરે છે. હવે જરૂર છે ન્યાયદેવીની આંખો પરથી પટ્ટી ઉતારવાની. કેમકે પલ્લુ સત્ય તરફ ઝૂકે છે. કે અસત્ય તરફ તેનો ન્યાય કરનારને તો અચૂક દેખાવું જોઈએ. જજ ટેબલ પર હથોડો ઢોકી ‘ઓર્ડર… ઓર્ડર’ કહે છે. સાચી જરૂર સમાજને અદાલતથી ‘ના ડર… ના ડર…’ કહેવાની છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s