સમાજ જૂઠાઓનું અભ્યારણ્ય…!

       પ્રત્યેક યુગમાં બનતુ આવ્યું છે કે સત્યએ શૂળી પર ચઢવું પડે છે અને જૂઠાણાનો જયજયકાર થાય છે. હર યુગમાં ઈશુની છાતીમાં ખીલા ઠોકી દેવામાં આવે છે. રામાયણમાં ધોબીના કાલ્પનિક તરંગને સ્વીકૃતિ મળી ગઈ હતી. જ્યારે સીતાજીના પવીત્ર સત્યએ અગ્નિપરીક્ષા આપવી પડી હતી. બ્રૂનોને લાધેલા સત્ય બદલ તેને જીવતા સળગાવી દેવામાં આવ્યા હતાં. અને ધર્મગુરુઓનું જૂઠાણુ– ‘પૃથ્વી ગોળ નહીં સપાટ છે’– તે આજે પણ જીવે છે. અંધકારયુગના જૂઠાણા એકવીસમી સદીમાં પણ ક્યાંક જીવતા હોય તો આશ્ચર્ય નહીં થાય. કારણ એટલું જ કે સમાજમાં જૂઠાણાંના મસ મોટા મૉલ ધમધમે છે. અને સત્યના કોઈ શોપીંગ સેન્ટર નથી. આપણી વચ્ચે સત્યના સેલ્સમેન બહુ ઓછા છે. સમાજ જૂઠાણાનું અભ્યારણ્ય બની ગયો છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s