હજયાત્રાનું પુણ્ય ઘરબેઠાં

હજયાત્રાનું પુણ્ય ઘરબેઠાં   

        જેમને કારણે દેશના કરોડો નિર્દોષ મુસ્લિમબંધુઓએ નાહક બદનામ થવું પડે છે. એવા આતંકવાદીઓનો વિરોધ કરવો એ તો શેતાનને પથ્થર મારવા જેવો પવિત્ર ધર્મ ગણાય. જોકે વધુ તાર્કિક સત્ય એ છે કે હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય કે બીજી કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોય દરેક સજજન માણસે પહેલી સફાઈ પોતાના ઘરની કરવી જોઈએ. મતલબ મહોલ્લામાં જો કોઈ શેતાન વસતો હોય તો તેનો નાશ કરવા શિરડી સુધી ના જાઓ. દુષ્ટોને હણવાની શરુઆત ઘરઆંગણેથી કરશો તો મક્કા મદિનાનું પુણ્ય ઘરબેઠાં પ્રાપ્ત કરી શકાશે.

dineshpanchal.249@gmail.com 

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s