માણસને માપવાનો માપદંડ

 માણસને માપવાનો માપદંડ

       સમાજની સુખાકારી માટે આસ્તિક નાસ્તિક કરતા અગ્રક્રમે મૂકવો પડે એવો મુદ્દો ઈષ્ટ અનિષ્ટનો છે. સમાજમાં સારી ખરાબ જે સ્થિતિ પ્રવર્તે છે તેમાં માણસની ઈષ્ટતા કે દુષ્ટતાનો ફાળો વિશેષ હોય છે. જગત પર માણસના વિકાસની જે અસર થાય છે તેના કરતાં વ્યવહારની અસર વધુ થાય છે. આપણે છાતી ઠોકીને કહી શકતા નથી કે ઈશ્વરમાં માનતી વ્યક્તિ સજ્જન હોય છે અને ન માનતી વ્યક્તિ દુર્જન જ હોય છે. (ગાંડાની હૉસ્પિટલમાં બધા ગાંડા નથી હોતા અને સમાજમાં બધાં ડાહ્યા નથી હોતા) માણસ કેવો છે તેનું માપ સમાજ સાથે તે કેવું વર્તે છે તેના પરથી નીકળે છે અને સમાજ કેવો છે તેનો આધાર તે સારા માણસ સાથે કેવું વર્તે છે તેના પરથી નીકળે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s