છાપુ એટલે દુનિયાનો ટાપુ

        એક અખબાર એટલે તેટલા કદનો દુનિયાનો નકસો…! એને દુનિયાનો અરિસો પણ કહેવામાં આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો છાપુ તેને કહેવામાં આવે છે જે અખબારોની ઓફિસમાં પડેલા કોરા ન્યૂઝપ્રિન્ટ અને પસ્તી વચ્ચે એક દિવસ માટે આગિયાની જેમ ચમકી જાય છે. પસ્તી એટલે છાપાની ગઈકાલ અને ન્યૂઝપ્રિન્ટ એટલે અખબારની આવતી કાલ. સંક્ષેપમાં છાપુ એટલે હાલતી ચાલતી, જીવતી જાગતી દુનિયાનો ટાપુ…! અને તંત્રી એટલે એ ટાપુનો બાપુ…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s