વીજળી આખી દુનિયાને ‘સ્ટેચ્યૂ’ કહી શકે

         માનવ જીવનનો એ ઉત્તમ દિવસ ગણાશે જે દિવસે માણસ દહીં, માખણ કે ઘીની જેમ વીજળી પણ ઘરે બનાવી લેશે. વીજળી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુ બની ગઈ છે. એને માટે જી.ઈ.બી પર આધાર રાખવો એટલે શ્વાસ માટે જોઈતી હવા મેળવવા માટે કંન્ટ્રોલ ની લાઈનમાં ઊભા રહેવા જેવી બાબત ગણાય. ટીવી, પંખા, લાઈટ હવે ઝૂંપડપટ્ટીમાં પણ આનિવાર્ય બન્યા છે. વીજળી ડૂલ થઈ જાય ત્યારે એક પળ માટે દુનિયાના ચક્કા જામ થઈ જાય છે. આખું શહેર પ્રવૃત્તિઓથી ધમધમી રહ્યું હોય અને એકાએક પાવર જાય ત્યારે હાલતી ચાલતી જિંદગીને જાણે કોઈએ ‘સ્ટેચ્યૂ’ કહ્યું હોય તેવી રીતે સ્થિર થઇ જાય છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s