લોહીનો વાટકી વ્યવહાર

        કુદરતે સૌના હાથ પગ સરખા બનાવ્યા પણ લોહી દરેકને જુદાજુદા ગ્રૂપનું આપ્યું છે. વિજ્ઞાનના ઘણા વિકાસ પછી પણ માણસ હજી લોહી બનાવી શક્યો નથી. એનો સૂચિતાર્થ એ છે કે માણસે લોહી માટે પણ બીજા માણસ જોડે પ્રેમનો સંબંધ ટકાવી રાખવો પડશે. એક માના બે દીકરાઓ વચ્ચે જ નહીં, પ્રત્યેક માણસો વચ્ચે લોહીનો સંબંધ છે. પરમ શ્રદ્ધાળુને પણ માંદગીમાં લોહીની જરૂર પડે છે ત્યારે તે મંદિરમાં નહીં, બ્લડબેંકના પગથિયાં ચઢે છે. ઈશ્વર પાસેથી થોડીક શાંતિ મળી શકે. લોહી તો માણસ પાસેથી જ મળી શકે. એથી માણસ માણસ વચ્ચે લોહીનો વાટકી વ્યવહાર ટકી રહે તે જરૂરી છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s