આઈસ્ક્રીમની પહેલી ચમચી… છેલ્લી ચમચી!

આઈસ્ક્રીમની પહેલી ચમચી… છેલ્લી ચમચી!

           સ્ત્રી પુરુષ બન્નેને યૌવનાવસ્થામાં પ્રેમ અને સેક્સની તલબ લાગે છે. જુવાનીનો પ્રેમ સોડાબોટલના ઉભરા જેવો ગણાય. લગ્નજીવનના બે ત્રણ દાયકા બાદ ‘અતિપરિચયાદ્ અવજ્ઞા’ના ન્યાયે ધીમે ધીમે પ્રેમ ઓછો થઈ જાય છે અને કેવળ લગ્ન રહી જાય છે. મામલો એવો બને છે કે એરપ્યોરિફાયરના ખોખામાંથી સુગંધીદાર ગોટી ઓગળી જાય છે અને માત્ર ખાલી ખોખું રહી જાય છે. દાંપત્યકાળના પ્રારંભિક તબક્કામાં પત્ની, પતિના વાળમાં તેલ નાખી આપે છે. પતિ પણ પત્નીના વાળમાં વેણી નાખી આપે છે. વર્ષો બાદ વાળ અને તેલ તે જ રહે છે હથેળીમાંથી યૌવનસહજ ઉમળકો ઓછો થઈ જાય છે. અર્થાત્ આઈસ્ક્રીમ અંત સુધી તે જ રહે છે પણ એની પહેલી ચમચીમાંથી જે મજા હોય છે તે છેલ્લીમાં નથી રહેતી.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s