પૂઠું પાકું… લખાણ કાચું

       સારા પુસ્તકના બે પૂઠાં વચ્ચે દરિયાના બે કાંઠા જેટલું જ્ઞાનજળ સમાયેલું હોય છે. પણ કેટલાંક ‘ઉધાર’ હોય છે. તેના બે પૂઠાં વચ્ચે સૂકો ભઠ્ઠ દરિયો હોય છે. એવા પુસ્તકો પસ્તીના વેપારી સિવાય કોઈનો ઉદ્ધાર કરી શકતાં નથી. દરેક પુસ્તકને બે કિંમત હોય છે. એક તેના પૂઠાં પર છપાયેલી હોય છે, અને બીજી વાંચતી વેળા વાચકોના દિલમાં અંકાતી હોય છે. વાચકોના દિલમાં અંકાતી કિંમત જો ઊંચી હોય તો તે લેખકભેગું પ્રાકાશકનું પણ કલ્યાણ કરી દે છે. પરંતુ ઘણીવાર પૂઠું પાકું હોય અને લખાણ કાચું હોય તો એવા પુસ્તકો દ્વારા નીપજતો કંટાળો પાકો હોય છે. એવા પુસ્તકો એકી સાથે ત્રણ જણ પર ત્રાટકે છે. તે ત્રણ જણ એટલે લેખક, પ્રકાશક અને વાચક. અમારે નમ્રભાવે કહેવું છે કે સદભાગ્યે મા સરસ્વતીએ અમને વાચક અને પ્રકાશક, બન્નેની નજરમાં સન્માનભરેલી સ્થિતિમાં જાળવી રાખ્યા છે. એમાં અમારા વહાલા વાચકોનો પ્રેમ પણ ઓછો સહાયભૂત રહ્યો નથી. ટૂંક સમયમાં જ અમારું સોળમુ પુસ્તક ‘અંતર જલે નિરંતર’ ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય તરફથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે. અમારું એ સીમાચિન્હરૂપ પુસ્તક હશે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

One thought on “પૂઠું પાકું… લખાણ કાચું

  1. “દરેક પુસ્તકને બે કિંમત હોય છે. એક તેના પૂઠાં પર છપાયેલી હોય છે, અને બીજી વાંચતી વેળા વાચકોના દિલમાં અંકાતી હોય છે”.
    તેમ
    ‘અંતર જલે નિરંતર’ની કિંમત વાંચકોના દિલ પર વધુને વધુ અંકાશે એ ખાત્રીસહ અભિનંદન.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s