પુસ્તકો મૂલ્યવાન ઘરેણા

      બેંકનું લોકર સોના ચાંદીના ઘરેણા સાચવે છે. પરંતુ લાયબ્રેરીના પુસ્તકો માણસ માટે સોના ચાંદી કરતાંય અધિક મૂલ્યવાન ઘરેણા છે. દુનિયાની કોઈ પણ કીંમતી ધાતુ કરતાં જ્ઞાન અધિક કીમતી ચીજ છે. એ જ્ઞાન આપણને પુસ્તકમાંથી મળે છે. એમરસને એ વાત સરસ રીતે કહી છે. એમરસન કહે છે: ‘દુનિયા એક તાળુ છે… એની ચાવી ક્યાં છે…? પુસ્તકમાં…?? ના… ના…, પુસ્તક જ એ ચાવી છે…! જેઓ પુસ્તકોને મિત્ર બનાવે છે તેમને જીવનમાં કદી બીજા મિત્રોની ખોટ સાલતી નથી.’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

One thought on “પુસ્તકો મૂલ્યવાન ઘરેણા

  1. “જેઓ પુસ્તકોને મિત્ર બનાવે છે તેમને જીવનમાં કદી બીજા મિત્રોની ખોટ સાલતી નથી.’
    બહુ સાચું, અને
    પુસ્તકોની દુનિયામાં ડૂબેલા રાખે તેવો એકાદ મિત્ર આપણી પાસે હોય
    તો અન્ય કોઈ ખોટ સાલતી નથી.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s