માણસને માપવાની મેઝરટેપ

       અંગ્રેજીમાં કહેવત છે: ‘એ મેન ઈઝ નોન બાય ધી કંપની હી કીપ્સ…!’ (માણસ તેના મિત્રોથી ઓળખાય છે) માણસ કોની સાથે રહે છે તે પરથી તેની ઓળખ નક્કી થાય છે. મોરારિબાપુનો નોકર ખૂની કે બળાત્કારી હોય એવું બનતું નથી. નરેન્દ મોદીજીનો ભાઈ દાણચોર છે એવું કોઈ કહે તો પણ આપણે માનવા ઈન્કાર કરી દઈએ છીએ. તમે આખો દેશ ખુંદી વળો તો પણ તમને ઉકરડા પર ગુલાબનો છોડ ઊગેલો જોવા નહીં મળે. સોબત પ્રમાણે વસ્તુની કિંમત અંકાય છે. છસો રૂપિયે કિલોની કાજુકતરીમાં સરતચૂકથી એકાદ ચણાનો દાણો આવી ગયો હોય તો તે પણ છસો રૂપિયાના ભાવે તોલાય છે. મીઠાઈનું ખાલી બોક્ષ બે પાંચ રૂપિયાનું હોય પણ તેમાં કાજુકતરી મૂકાય ત્યારે તે છ રૂપિયાનું બોક્ષ છસો રૂપિયાના ભાવે તોલાય છે. બીજી તરફ લોખંડના ભંગોરમાં એકાદ હીરો જઈ પડે તો તે પણ મીઠાના ભારોભાર જાય છે. માહોલ પ્રમાણે માણસની અને હીરાની કિંમત થાય છે. રૂપજીવીનીના ઘરમાં કોઈ પવિત્ર સાધવી રહેતી હોય તો તેની ગણના રૂપજીવીનીમાં થઈ જવાની શક્યતા રહે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s