પુસ્તકો: પારસ

      માણસને પુસ્તકોમાં પા ભાગનો ય રસ હોય તો પુસ્તકો પારસ બની શકે છે. પુસ્તકોની બે લીટી (વિદ્યુતના જીવતા વાયર જેવી નિર્જીવ દેખાતી હોય છે પણ એ લીટીઓ વચ્ચે વિચારોનો પ્રવાહ જીવંત હોય છે. ક્યારેક તે માણસની જિંદગી બદલી નાંખે છે. પુસ્તકો મધની શીશી જેવાં હોય છે. મધમાખીની મહેનતમાં માણસની મેનેજમેન્ટ ભળે ત્યારે થોડુંક મધ શીશીમાં ઠલવાય છે. એક શીશી મધ માટે હજારો મધમાખીઓ કામે લાગે છે. લેખકની કેટલીય રાતોની મહેનત પર પ્રકાશક ઈંડા સેવતી મરઘીની જેમ મહેનત કરે છે, ત્યારે એક પુસ્તક તૈયાર થાય છે. સારા, સફળ અને લોકભોગ્ય પુસ્તકો લેખક અને પ્રકાશક બન્નેની જીવાદોરી બની રહે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s