નાદાનકી દોસ્તી ઔર શિવામ્બુમેં સ્નાન

         એકવાર એક બ્રાહ્મણના નાના છોકરાએ ધૂળનો ઢગલો કરીને તેમાં પેશાબ કર્યો અને (તપેલીમાં કડછીથી શાક હલાવે તેમ) પોતાની જનોઈ તેમાં બોળીને હલાવવા લાગ્યો. જનોઈની હાલત જોઈ અમને હસવુ આવેલું. માણસે ધર્મ જેવી પવિત્ર વસ્તુ જોડે આ નાદાન છોકરા જેવું અળવીતરું કર્યું છે. જનોઈ બાપડી સાવ પવિત્ર…પણ એનો પનારો નાદાન છોકરા જોડે પડ્યો. ધર્મ પણ પવિત્ર પણ… એમ સમજો કે ‘નાદાન કી દોસ્તી… ઔર શિવામ્બુમેં સ્નાન… માણસના હાથે ધર્મના પણ બૂરા હાલ…!’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s