મત આપો મોત વહોરો

બચુભાઈ કહે છે: ‘સ્મશાનેથી લાશ બાળીને ઘરે પાછો ફરેલો માણસ સ્નાન કર્યા પછી ઘરમાં પ્રવેશે છે. તેમ મતદાન કર્યા પછી સ્નાન કરીને પવિત્ર થયા પછી જ ગૃહપ્રવેશ કરવો જોઈએ. મતદાનની પ્રક્રિયા અને સ્મશાને ચિતા સળગાવવાની પ્રક્રિયામાં ફરક એટલો જ કે માણસ કદી પોતાના હાથે પોતાની ચિતાને આગ ચાંપી શકતો નથી. પણ ચૂંટણી વડે માણસને એ સુવિધા પ્રાપ્ત થાય છે. મત આપો અને આગ લગાડો…! અર્થાત્ જે હારશે તેમના અરમાનોની ચિતામાં તમે આગ લગાડેલી ગણાશે. અને જેઓ જીતશે તેઓ તમારા અરમાનોમાં આગ લગાડશે…!’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s