નાગાઓની વસતિમાં લંગોટીવાળો ઈજ્જતદાર ગણાય.

      મત કોને આપવો તે– આપણે કોના હાથે મરવા માંગીએ છીએ તે નક્કી કરવા જેવું કામ છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે આ દેશમાં લોકશાહી અને મતદાનની વ્યાખ્યા હવે બહુ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. તમે કોની સરકાર વડે દુ:ખી થવા માંગો છો તે નક્કી કરવાનો તમને હક અપવામાં આવે તેને લોકશાહી કહેવાય અને તમારા દુર્ભાગ્યને વધુ પાંચ વર્ષ માટે રિન્યૂ કરવાની સરકારી વ્યવસ્થાને ચૂંટણી કહેવામાં આવે છે. ચૂંટણી ટાણે મતદારોએ પોતાના આત્માનો અવાજ સાંભળીને મત આપવો જોઈએ. એ અવાજ કંઈક આવો હોઈ શકે…? હે મતદાતા, તું ઈજ્જતદાર ઉમેદવારને મત આપજે. તારી સામે નિર્વસ્ત્ર નેતાઓની લાઈન લાગી ગઈ છે. એમાં સાવ નગ્ન નેતાઓ પણ ઊભા છે. અને થોડાંક એવાં છે જેમના દેહ પર લંગોટી બચી છે. પેલી કહેવત યાદ કર… નાગાઓની વસ્તીમાં લંગોટીવાળો ઈજ્જતદાર ગણાય…! એથી તું લંગોટીવાળાને મત આપજે. શક્ય છે આગામી પાંચ વર્ષમાં તારી લંગોટીની લાજ રહી જાય…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s