માણસનું એ અજ્ઞાન કોને આભારી…?

        ચંદ્રગ્રહણ ક્યારે થવાનું છે? વરસાદ ક્યારે પડવાનો છે? “હૂડહૂડ” કે “નિલોફર” વાવાઝોડુ ક્યારે ત્રાટકવાનું છે તે માણસ જાણી શકે છે. ત્યાં સુધી કે માતાને બાળક ક્યારે જન્મશે તેની પણ એને ખબર પડી શકે છે. પણ ભીતરનું હ્રદયરૂપી એન્જીન ક્યારે બંધ પડી જવાનું છે તેની એને જાણ થઈ શકતી નથી. જેને  મૃત્યુલોકનો મેનેજર કહી શકાય એવા માણસનું એ અજ્ઞાન કોને આભારી છે? કોની એ કરામત છે કે માણસના આયુષ્યના ભાથામાં હજી કેટલા તીર બાકી છે તેની એને જાણ થતી નથી? (‘ન જાણ્યું જાનકીનાથે સવારે શું થવાનું છે..?’)એક માણસ ૯૫ વર્ષ સુધી જીવે છે અને એક બાળકને કોઈ જ રોગ હોતો નથી છતાં જન્મ્યા બાદ પૂરા પાંચ કલાક પણ જીવતું નથી એવું કેમ બને છે? મતલબ બે ગૅસ સિલીન્ડરમાં એક જ સ્થળેથી સરખી માત્રામાં ગૅસ ભરવામાં આવે છે છતાં એક સિલીન્ડર ૯૫ વર્ષ સુધી જવાબ આપે છે અને બીજું પાંચ કલાક પણ નહીં એવું કેમ? ચાલો, વિચારીએ.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s