ચાલક વિના કાર અને નેતા વિના સરકાર ન ચાલે

        એક મિત્ર વર્ષોથી અખબારમાં પ્રગટતા રાજકારણના લેખો વાંચતા નથી. પણ એમના પિતાજી રાજકારણના ભારે રસિયા. તેઓ તમામ રાજકીય ઘટનાઓના અહેવાલ બધાં જ છાપાઓમાં વાંચે છે. કવિ મિત્ર તેમને કહે છે: ‘પિતાજી એક જ મૈયતના ખબર આપતી કાળોતરી વારંવાર શું કામ વાંચવી? રાજકીય અહેવાલો એટલે ભર બજારમાં બે સાંઢ લડે તેમાં કેટલા લારી ગલ્લા કે સ્કૂટરોનો ખુરદો નીકળ્યો તેનો આંકડાકીય અહેવાલ…! એમ કહ કે એ સીલી એન્ડ શ્રુડ સ્ટેટેસ્ટિક  ઓફ પોલિટીક્સ…! બચુભાઈ કહે છે: ‘હું કોઈ મહત્વની રાજકીય ઘટના ટીવી પર જોઉં છું ત્યારે એવી અનુભૂતિ થાય છે માનો ખાળકૂવામાં કોઈએ ઉકળતું પાણી રેડ્યું હોય અને અંદરના જીવડાં અહીંથી તહીં ભાગંભાગી કરતા હોય…! રાજકારણ બહુધા તારાજકારણ હોય છે. છતાં એ અનિવાર્ય અનિષ્ઠ છે. રસોડાને રસોઈયો ભલે ન ગમતો હોય પણ એણે એ નાપસંદગી જીરવીને જીવી જવું પડે છે. પ્રજાને નેતાઓ ન ગમતા હોય તો પણ ચાલક વિના કાર અને નેતા વિના સરકાર ન ચાલી શકે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s