યૌવન અને ઘડપણ: જીવનના બે ઉંબરા

      યૌવન એટલે ઘરનો આગળનો ઉંબરો અને ઘડપણ એટલે પાછળનો ઉંબરો. યુવાનીમાં મિત્રોનો મેળો લાગેલો રહે છે. ઘરનો આગળનો ઉંબરો પણ મુલાકાતીઓથી ભર્યો ભર્યો રહે છે. પરંતુ ઘડપણ પાછલા ઉંબરા જેવું એકાકી હોય છે. અહીં ડૉક્ટરો કે વૈદ્યો જેવા થોડાક પેઈડ મુલાકાતીઓને બાદ કરતા ઝાઝા લોકોની ભીડ રહેતી નથી. આમ છતાં શ્રદ્ધાળુઓ સવારે બન્ને ઉંબરા પર ફૂલ મૂકીને પૂજા કરે છે, તે રીતે જુવાની અને ઘડપણ… એ બન્ને અવસ્થાને માણસે યથોચિત આદર આપવો જોઈએ. યૌવનમાં ઉચ્છૃંખલ ન બનવું અને ઘડપણમાં દુ:ખોથી ગભરાઈ જવું જોઈએ નહી

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s