દિલના દસ્તાવેજમાં લાગણીના સહીસિક્કા એટલે પ્રેમપત્ર…!

          પ્રેમપત્ર લખવો એ ધારીએ તેટલું સહેલું નથી. દિલને વિજાતીય પાત્ર સમક્ષ શબ્દોના હાથ વડે નિર્વસ્ત્ર કરવાનું કામ એટલે પ્રેમપત્ર લખવો તે ઘટના…! બાળકની પ્રસૂતિવેળા નર્સ જેટલી કાળજી લે છે તેટલી કાળજી પ્રેમપત્ર લખતીવેળા લેવાવી જોઈએ. શબ્દોમાં પ્રેમનો કરન્ટ નહીં હોય તો એ પ્રેમપત્ર લવની લાશ સમો બની રહે છે. ટપાલીના થેલામાં આજકાલ એવી રંગબેરંગી લાશોની સંખ્યા વધતી જાય છે. પ્રેમપત્રોમાંથી યુવાનોના પ્રેમનું જ નહીં, તેમના આંતરિક સત્વનું ય માપ નીકળે છે. દોસ્તો, પ્રેમ કરવા કરતાં પ્રેમપત્ર લખવાનું કામ ઘણું અઘરુ  છે. કેમકે પ્રેમ કુદરતી લાગણી હોવાથી આપણે તેમાં (અદ્રશ્યપણે સંડોવાવા સિવાય) બીજી કશી મહેનત કરવી પડતી નથી. એથી પ્રેમ સહેલાયથી થઈ જાય છે. જ્યારે પત્ર લખવામાં લાગણીની નહીં લેખનકળાની જરૂર પડે છે. પ્રેમ ગામડાનો અભણ ગોવાળિયો પણ કરી શકે… પણ એક સુંદર અને હ્રદયસ્પર્શી પ્રેમપત્ર લખવાનું કામ ગજબના કલમલસબી માટે જ શક્ય છે. એથી કોઈ એમ કહે કે લયલા–મજનુ કે શિરી– ફરહાદને પણ પ્રેમપત્ર લખતા આવડતું ન હતું તો તે માની લેવું પડે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s