સ્ત્રીઓ એ જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક નીભાવે છે

      કવિઓનો કોઠો પ્રેમનો હોય છે એથી એમને ખૂબ ઝડપથી પ્રેમ થઈ જાય છે. જોકે કવિઓ સ્વયં પ્રેમ કરવાને લાયક હોય છે. કેમકે કુદરતે એમને પ્રેમાળ હ્રદય આપ્યું છે. તેમનો પ્રેમ અને નફરત… બધું જ ઉત્પાદક હોય છે. એક હાસ્યલેખક કહે છે જેને કદી પ્રેમ ન થયો હોય એવો કવિ નશા વિનાના દારૂ જેવો ગણાય. શિક્ષકોએ બી.એડ ફરજિયાત કરવું પડે તેમ કવિઓ માટે પણ પ્રેમ ફરજિયાત હોવો જોઈએ. એવું પણ કહેવાય છે કે કવિઓ પ્રેમમાં સફળ થાય તેના કરતાં નિષ્ફળ જાય ત્યારે કવિ તરીકે વધુ સફળ થાય છે. એ રીતે જોતાં સાહિત્યજગતને વધુ સફળ કવિઓ પૂરા પાડવાની જવાબદારી સ્ત્રીઓને માથે આવી છે. ન્યાય ખાતર સ્વીકારવું રહ્યું કે સ્ત્રીઓ આળસ કર્યા વિના એ જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક નીભાવે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s