નવી વહુની નાગણલીલા

ટ્રેનમાં કોઈ સીટ નીચે મૂકાયેલો બોમ્બ ફૂટતાં પહેલાં જડી આવે તો તે ડબ્બાના પેસેન્જરો નસીબદાર ગણાય તે રીતે જેમને ત્યાં કજીયાખોર સ્ત્રીનો વિવાહ થતો અટકી જાય તે કુટુંબ પણ ભાગ્યશાળી ગણાય. નાની નાની વાતોમાં લડી બેસતી મરચાંછાપ વહુ જે ઘરમાં પરણી હોય તે ઘર, રેલ્વેની બાજુમાં આવેલા મકાનની જેમ થોડે થોડે સમયે ધણધણી ઊઠે છે. અંતે એવું બને છે કે ઘરમાં કાળી નાગણ ઘુસી ગઈ હોય અને તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢવામાં ન આવે ત્યાં સુધી રાત્રે કોઈને ઊંઘ આવતી નથી. તે રીતે ઘરમાં સૌના જીવ ચોવીસ કલાક ઊંચા રહે છે. એવી વહુની નાગણલીલા મોડીવહેલી છૂટાછેડામાં પરિણમે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s