ઈશ્વર: માણસની પૈતૃક સંપદા

          મદ્રાસીઓ પેન્ટને બદલે લૂંગી પહેરે છે એનું કોઈ ઠોસ કારણ હોય તો એટલું જ કે તેમના પિતા અને દાદા પરદાદાઓ લૂંગી પહેરતા આવ્યા છે. ઈશ્વરપૂજા પણ માણસો માટે મદ્રાસીની લૂંગી જેવો મામલો ગણાય. ઈશ્વર છે કે નહીં…? છે તો ક્યાં છે…. ? કેવો છે….? શું કરે છે….? માણસ કશું જ જાણતો નથી. તે ઈશ્વર વિશે ફક્ત એટલું જ જાણે છે કે તે દેખાતો નથી પણ સદીઓથી બાપદાદાઓ તેને પૂજતા આવ્યા હોવાથી માણસ તેની પૂજા કરે છે. ઈશ્વર માણસ માટે તેની બાપુકી મિલકત ગણાય. માણસની આસ્તિક્તા એ તેનો આધ્યાત્મિક વારસો છે. સોનાનો બંગલો બંધાવી શકે એવા ધનકુબેરને પણ પોતાની બાપુકી ઝૂંપડી વહાલી લાગે છે.  માણસ અને ઈશ્વર વચ્ચે આવો સંબંધ રહ્યો છે.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s