તો ઘડપણની લાજ રહેશે

       કેટલાંક વૃદ્ધોને તેમના ધોળા વાળને કારણે વૃદ્ધ કહેવા પડે પણ તેઓ મેથીપાક કે સાલમપાક ખાતાં નથી છતાં સગા દાંતે જમરૂખ ખાઈ શકે છે. આજના ડાલ્ડાછાપ યુવાનોએ પ્રાર્થના કરવી રહી કે, “હે પ્રભુ…, ઘડપણમાં તું બધું છીનવી લેજે પણ સગા દાંતે જમરૂખ ખાઈ શકાય એટલી જુવાની અમારી પાસે રહેવા દેજે. દેહની બધી શક્તિ ભલે છીનવી લેજે પણ સગા હાથે હરડેની શીશીનું ઢાંકણ ખોલી શકાય એટલું જોર અમારી ભૂજાઓમાં રહેવા દેજે. હાથ પકડીને જાજરૂ સુધી તો કુટુંબીજનો લઈ જશે પણ રિટર્નજર્ની વેળા જાતે ઊભા થઈને સંડાસની કડી ખોલી શકવા જેટલું જોર તું રહેવા દેશે તો ઘડપણની લાજ રહેશે.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s