હાર્ટએટેક: હ્રદયની વીજળીક હડતાળ…!

          કુદરતની કેન્દ્ર સરકારે હ્રદયની કામગીરીને આવશ્યક સેવામાં આવરી લીધી હોવાથી હ્રદયથી કદી હડતાળ પાડી શકાતી નથી. ઘડિયાળના કાંટાની જેમ તેની ચોવીસ કલાકની ડ્યૂટી હોય છે. છતાં ક્યારેક હ્રદયે હડતાળ પાડવી પડે એવી લાગણીની કટોકટી ઊભી થાય છે ત્યારે તે હાર્ટએટેકનો આસરો લે છે. હાર્ટએટેક એટલે બીજું કાંઈ નહીં આગોતરી નોટીસ આપ્યા વિનાની હ્રદયની વીજળીક હડતાળ…! ધનાઢ્ય લોકોના બંગલાના આગલા ગેટ પર ગુરખાઓ ચોકી પહેરો ભરતા હોય છે. એથી ચોર બંગલાના પાછળના દરવાજેથી પ્રવેશે છે. ૮૦ની ઉમરે આવેલો હાર્ટએટેક પાછલા દરવાજેથી પ્રવેશતા ચોર જેવો હોય છે. એ એવો ચોર છે જેને માણસ ભગવાનની મરજી સમજીને સ્વીકારી લે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s