માણસ તારા રૂપ હજાર…

            માણસની આંખની કીકીનું કદ કેટલું…? બોરના ઠળિયા જેટલું… પણ તેમાં આખું આકાશ સમાઈ શકે છે. ઈશ્વરે માણસને કેવળ આંખો નથી આપી દષ્ટિ પણ આપી છે. આજપર્યંત માણસે પોતાની દષ્ટિ મુજબ અનેક આવિષ્કારો કર્યા છે. માણસ ક્યારેક મશીનગન અને બોમ્બ બનાવે છે. તો બીજી તરફ હૉસ્પિટલો અને ડૉક્ટરો પણ પેદા કરે છે. ઈશ્વર કદાચ બધું સારુ કરવા ધારે છે પણ માણસને વિકાસના ઓઠા હેઠળ ટીખળ કરવાની કૂમતિ સૂઝે છે. એથી એ કેન્સરની હૉસ્પિટલ પણ બનાવે છે. અને તમાકુની ખેતી પણ કરે છે. ગાયને માતા પણ ગણે છે અને તેને કતલખાને પણ મોકલે છે. માણસને દેવની જેમ પૂજે ય ખરો અને ક્યારેક પથ્થર વડે તેનું માથુ પણ ફોડી નાખે છે. દારૂથી કંટાળીને એ લઠ્ઠો બનાવે અને પત્નીથી કંટાળીને એ લગ્નેતર સંબંધો વિકસાવે છે. માણસ તારા રૂપ હજાર…!

dineshpanchal.249@gmail.com   dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s