વડીલોની સલાહ માનવી કે નહીં…??

        એક પ્રખર રેશનાલિસ્ટ મિત્ર યુવાનોને, વડીલોની સલાહ ન માનવાની સલાહ આપે છે. પ્ર­શ્ન થાય છે, કોઈ છકેલો યુવાન ચોરી કરતો હોય, જુગાર રમતો હોય, ડ્રગ લેતો હોય અને વડીલો તેને એ બધું છોડી દેવાની સલાહ આપે તો તેણ શું એ સલાહ ન માનવી…? માણસ યુવાન હોય કે વડીલ…, પ્રત્યેક બાબતમાં વિવેકબુદ્ધિથી વિચારીને નિર્ણય લેવો રહ્યો. વડીલો વાંકડો લેવાની સલાહ આપે તો કોઈએ તે માનવાની ન  હોય અને ચોરી, જુગાર કે ડ્રગ્સ જેવા વ્યસનોમાં ફસાયેલા યુવાનોએ (વડીલોની સલાહની રાહ જોયા વિના) સત્વરે તેમાંથી મુક્ત થઈ જવું જોઈએ. મૂળ સત્ય એ છે કે સલાહ કોણ આપે છે તેનું મહત્વ  નથી, તે કેટલી યોગ્ય છે તે બાબત મહત્વની છે. દાઉદ ઈબ્રાહિમ હિંસા ન આચરવાની સલાહ આપે તો તેનું પણ સ્વાગત કરીએ અને મોરારજી દેસાઈ દારુ પીવાની સલાહ આપે તો તેનો વિરોધ જ કરવાનો હોય.

dineshpanchal.249@gmail.com  dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s