ગ્રૂપસક્સેસ

ગ્રૂપસક્સેસ

       કંદોઈની દુકાનમાં એક દિવસ દૂધનો માવો અને ખાંડ લડી પડ્યા. ખાંડે માવાને કહ્યું: ‘તું એવો મોળો છે કે હું ન હોઉં તો માણસ તને જીભે પણ ના અડાડે!’ માવો બોલ્યો: ‘તું  ખાંડ ના ખા… મારા વિના તારી ય શી કિંમત…? હું ન હોઉં તો લોકો તને ય પળમાં થૂથૂ કરી નાખે…!’ કંદોઈએ બેઉને સમજાવ્યા: ‘લડો નહીં… તમે બન્ને પરસ્પર વિના અધૂરા છો અને તમારા વિના હું પણ અધૂરો છું. માવો ન હોય તો પેંડા બની શકતાં નથી અને ખાંડ વિના પણ તે અશક્ય! આપણે ત્રણે એકબીજાનું મહત્વ સ્વીકારીએ એમાં જ અપણી ભલાઈ છે!’

        પેંડાનું અસ્તિત્વ એટલે ખાંડ માવો અને કંદોઈની ગ્રૂપસક્સેસ…! જીવનમાં ઘણી બાબતો ભેગી મળે પછી તેનું સહિયારુ મૂલ્ય ઉપજે છે. ફ્ટાકડામાં જામગરી હોય પણ બારુદ ના હોય તો? આરામખુરશી સુંદર હોય પણ તેમાં કાપડ ના હોય તો? કુહાડી મજબુત હોય પણ તેમાં હાથો ન હોય તો? કોઈ રાજકારણી બહુમતીથી જીતી શકતો હોય પણ તે માત્ર ઉદઘાટનો કરી જાણતો હોય પણ તેને ઠીક રીતે શાસન કરતાં ન આવડતું હોય તો તે ઉપયોગી નીવડી શકતો નથી. ? અધૂરી સિદ્ધિ બારી બારણા વિનાના ઘર જેવી ગણાય… ઘર રુપાળુ હોય પણ તેમાં બારી બારણા જ ના હોય તો તેમાં રહી શકાતું નથી.

dineshpanchal.249@gmail.com  dineshpanchalblog.wordpress.com      Mo:9428160508

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s