મૂર્તિ અેટલે પથ્થરને લાગેલી લોટરી..!

Lapto # 1281.jpgLapto # 1282.jpg

Advertisements