પુસ્તકો: પરમ પારસ

સા1સા2

Advertisements

One thought on “પુસ્તકો: પરમ પારસ

  1. “આપણાં જીવનમાં…. સારા પુસ્તકો ચમત્કાર સર્જે છે.”

    “એક સારું પુસ્તક આપણને અંધારામાં અટવાતા બચાવી લે છે”.
    એથી જ”પુસ્તકોઃ પરમ પારસ”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s