ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ

     ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ શંકાસ્પદ છે પણ માણસના અસ્તિત્વ વિશે શંકા નથી. તો ઈશ્વરને છોડી માણસને સુખી કરવા માટે કંઈક કરીએ.

                                                                             –દિનેશ પાંચાલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s