વેપાર ધંધો

       વિધવાઓના ગામમાં કંકુનો વેપારી ભૂખે મરે, અને મડદાંઓના ગામમાં કફનનો વેપારી લહેર કરે!

                                                   –દિનેશ પાંચાલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s