ઊંચો બમ્પ: મૃત્યુ જમ્પ

 

          ઊંટના ઢેકા જેવા વધુ મોટા બમ્પ હાડવૈદ્યના લાભાર્થે બનાવવામાં આવે છે.

                                                         –દિનેશ પાંચાલ

Advertisements