વ્યથાની વિતક

  દોસ્તો, આવતી કાલથી મારી વ્યથાની વિતક સાથે મળીએ છીએ..!

                                                                          –દિનેશ પાંચાલ

One thought on “વ્યથાની વિતક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s