ખેતી અને ઊપવાસ

ઊપવાસ કરનારા શ્રદ્ધાળુઓ કરતાં ખેતરમાં અનાજ પકવતા ખેડૂતોમાં દેશનું વિશેષ કલ્યાણ છૂપાયેલું છે!   દિનેશ પાંચાલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s