ડોબા વિદ્યાર્થીઓ અને આળસુ શિક્ષક

      ડોબા વિદ્યાર્થીઓ હોય ત્યાં ઠોઠ શિક્ષક ભૂખે ના મરે..!

                                                                    –દિનેશ પાંચાલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s