ઈશ્વરભક્તિ એટલે..

ઈશ્વરભક્તિ એટલે અંધારામાં છોડવામાં આવતું તીર! તે ઈશ્વર સુધી પહોંચતું નથી કેમકે ઈશ્વર કવરેજ એરિયાની બહાર છે.                                                               -દિનેશ પાંચાલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s